A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Hévizi Ottó (MTA BTK FI)
A monogram-érv és az antinómiák
című előadására.

Az előadás absztraktja:

Ismeretes, hogy Kant az időtanát az empirikus szemléletre és a tapasztalásra korlátozta, vagyis A tiszta ész kritikájában az analitikára (a transzcendentális esztétikára és dedukcióra), a dialektikát pedig kivonta az idői gondolkodás hatálya alól. Ennek a szigorú elhatárolásnak a jogosságát az előadás nem külső kritikai szempontból fogja vizsgálni, hanem belső kritikával él. Kant bizonyos idői elgondolásait veti egybe az érvényében csak a tapasztalati ítéletekre behatárolt időtanával, ahol is az idő a linearitás képzete, szemléletünk formája és az episztemikus sémák lehetőségfeltétele. Előadásom a mellett érvel, hogy vannak Kant gondolkodásában latensen érvényesülő, időbölcseleti mozzanatok, amelyek elmozdulást jelentenek erről a manifeszt időtani pozícióról. Álláspontomat egy példa (az antinómia-tan) és egy argumentum (az ún. monogram-érv) reprezentálja. Ez utóbbi - a monogram-érv -, illetve a hozzá tartozó két előzetes megjegyzés a mellékletben olvasható.  

Helyszín: 1014 Budapest, Országház u. 30. Pepita terem
Időpont: 2016 október 4., 14:00. (Isztray Simon előadása előtt)