A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Sik Domonkos A mentális zavaroktól a társadalmi szenvedés kritikájáig – adalékok a késő modernitás társadalomfenomenológiájához című intézeti szemináriumára.

Az előadás összefoglalója:

Az előadásban arra a kérdésre keresek választ, hogy miként hasznosíthatók a mentális zavarok klinikai diskurzusai a kritikai társadalomelméletek számára. Első lépésben a „modernitás rétegeit” leíró integrációs modelleket vizsgálok meg. A premodern (pl. mechanikus szolidaritás, karizmatikus legitimitás, neopatrimonializmus), klasszikus (pl. munkamegosztás, diszkurzív hatalom, alrendszerek, mezők) és posztmodern (pl. reflexív adaptáció, információs logika) integrációs formákat egy hálózatelméleti keretben kapcsolom egymáshoz. Ezt követően megvizsgálom, hogy az integráció e különböző formáiból összeálló hálózatok milyen társadalmi környezetet alkothatnak, ill. milyen fenomenológiai következményei vannak ezek torzult és emancipatórikus modalitásainak. Ezen a ponton a kritikai elmélet normatív bázisára vonatkozó kérdés kortárs kihívásaira is kitérek: amellett érvelek, hogy a társadalmi szenvedéstapasztalatok döntő szerepet játszanak a normatív bázis megalapozásában. Második lépésben az így nyert társadalomkritikai keret alkalmazására teszek kísérletet: a társadalmi szenvedés olyan formáit igyekszem bemutatni, melyek a (rétegzett) késő modernitás integrációs viszonyai között alakulhatnak ki. Az igazolhatatlan társadalmi szenvedési formák azonosítása céljából a szenvedés határállapotait kifejező mentális zavarokkal kapcsolatos klinikai diskurzusokra támaszkodom. A mentális zavarokként manifesztálódó határállapotokra, szociológiai perspektívából (ami kiegészíti a biológiai és pszichológiai modelleket) a késő modernitás integrációs zavarainak egyéni leképződéseként tekinthetünk. Az előadásban a társadalmi szenvedés egyik lehetséges határállapotaként felfogott kényszerbetegség hálózati komponenseit mutatom be röviden: a klinikai leírásokban megjelenő látens társadalmi komponenseket az első lépésben felvázolt hálózatelmélet keretei között értelmezem újra. Végül a gondolatmenet utolsó lépéseként a társadalmi szenvedésre adott válaszok lehetőségére vonatkozó kérdést vizsgálom meg, kísérletet téve egy a „mechanikuson és organikus” szolidaritáson túlmutató, az eldologiasodás és előítéletek által támasztott kihívásokra egyaránt választ kínáló, „hálózati szolidaritás” bemutatására.

Az előadás alapjául szolgáló könyvek:
https://www.eltereader.hu/media/2018/04/SIK_A_szenvedes_hatarallapotai_READER.pdf
https://www.eltereader.hu/kiadvanyok/sik_domonkos_valaszok_a_szenvedesre/

Időpont: 2023. június 6. kedd, 12:30

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni a következő linken:

https://us06web.zoom.us/j/88030218577?pwd=MnJER3pQbmpLQVpjeTJYZ2xqVElBdz09