Média és társadalom az információ korában címmel jelent meg Szécsi Gábor új könyve az Akadémiai Kiadó gondozásában. A szerző az MTA BTK Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa.

Az információs technológiák mindennapi használata révén a média logikája mindinkább behálózza életvilágunkat, hatással van a társadalom és a kultúra minden elemére. Szécsi Gábor könyve a társadalmi élet feltételrendszerét átalakító mediatizáció értelmezéséhez kínál új szempontokat. Külön is foglalkozik a jelenség politikára és tudományra gyakorolt hatásával. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az információ korában a politika és a tudomány mediatizációja új szakaszba lépett, aminek következtében ma már mindinkább a két társadalmi alrendszer és a média kölcsönös egymásra hatásának, a politikai és tudományos közösségek ebből fakadó mediatizálódásának lehetünk tanúi.

Szécsi Gábor: Média és társadalom az információ korában. Kommunikációfilozófiai adalékok a mediatizáció fogalmához. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016.

A L'Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg Zuh Deodáth "Edmund Husserl ismeretfilozófiája" című monográfiája.

A kötet fülszövegéből:
Az alábbi könyvet olyan olvasóknak ajánljuk, akik Edmund Husserl (1859-1938) filozófiájáról szeretnének átfogó képet kapni. Tézise szerint ez a filozófia egyszerre a megismerő képességek leírásával és a megismerés formáival foglalkozó ismeretelmélet, valamint egy erre vonatkozó metaelmélet, amely folyamatosan reflektál a megismerés tudássá válásának módozataira és egyben saját módszerére. Így pedig az elméletek, eszmerendszerek szintjén is képes az önszerveződésre. Ezt jelenti a címben foglalt ismeretfilozófia szó. Ugyanakkor könyvünk Husserl gondolkodásának fontos kérdéseit egy olyan szövegen keresztül tárgyalja, amely a magyar közönség előtt kevésbé ismert, de nézeteinek talán legtömörebb foglalatát nyújtja. Az 1929-es Formális és transzcendentális logikáról élete vége felé szerzője így nyilatkozott: "legérettebb munkám, csak éppen nagyon sűrű".

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai