Megjelent intézetünk munkatársának, Szécsi Gábornak „Community and Morality in the Digital Age” című tanulmánya a Coactivity: Philosophy, Communication című folyóirat legutóbbi számában (Coactivity: Philosophy, Communication. Vol 25, No 1 (2017), pp. 18-25.)
A folyóirat legújabb számának anyagai, így a szerző tanulmánya is ezen a linken érhető el.

Megjelent intézetünk munkatársának, Varga Péter Andrásnak "Eugen Enyvvari’s road to Göttingen and back: A case study in the Transleithanian participation in early phenomenology (with an appendix of Edmund Husserl’s two unpublished letters to Enyvvari)" című tanulmánya a Studies in East European Thought folyóiratban (online megjelenés, nyomtatott megjelenés a soron következő számban). Az írás rekonstruálja a korai magyar fenomenológus Enyvvári Jenő (Eugen Enyvvari) filozófiai fejlődését és megvizsgálja Enyvvári szerepét a nemzetközi fenomenológiai mozgalomban Enyvvári göttingeni tartózkodása során. A tanulmány modern historiográfiai módszereket használ Enyvvári a noétikus és noématikus jelentés közti husserli megkülönböztetés kialakulásában betöltött lehetséges közreműködésének kimutatására.
A szerző a tanulmány mellékletében közli Edmund Husserl Enyvvári Jenőnek címzett két eddig kiadatlan levelét.

A Studies in History and Philosophy of Modern Physics közlésre elfogadta Gyenis Balázs „Maxwell and the normal distribution: A colored story of probability, independence, and tendency toward equilibrium” című tanulmányát. A cikk új filozófiai és történeti elemzését adja a statisztikus fizika kezdeinek és a valószínűségi függetlenség fogalmának, elsősorban James C. Maxwell 1860-as Illustrations of the Dynamical Theory of Gases, a fizika történetének „egyik legfontosabb passzusát” tartalmazó értekezésének elemzésén keresztül. A tanulmány többek között érvel azon új tudománytörténeti felfedezés mellett is, miszerint Ludwig Boltzmann 1872-es híres “H-tétele” nem az első elfogadható mechanikai bizonyítás-kísérlet az irreverzibilis folyamatok létének igazolására: a prioritás valójában Maxwell-t illeti meg.

A "Brentano Studien" 2016. évi 14. számában (tartalomjegyzék) jelenik meg intézetünk kutatójának, Varga Péter Andrásnak a "The Impersonalien Controversy in Early Phenomenology. Sigwart and the School of Brentano" című, tördelt változatban több mint ötven oldalas tanulmánya, amelyben a szerző a kialakulóban lévő fenomenológia és a késő tizenkilencedik századi egyetemi filozófia (az ún. Universitätsphilosophie) közti kapcsolatot vizsgálja az alanytalan mondatok (impersonalia) a filozófiai logikai és pszichológia szempontjából történő értelmezéséről szóló korabeli vita rekonstrukciójának segítségével. A nyomtatásban megjelenő folyóiratot a németországi J. H. Röll kiadó (Würzburg) adja ki (korábbi számok), a tanulmány szerzői végleges változata az MTA REAL repozitóriumában is elérhető. A több külföldi gyűjteményből származó kiadatlan forrásokat (levél, előadásjegyzet, marginália etc.) felhasználó tanulmány függelékében egy eddig tévesen azonosított Brentano-szöveg eredeti változatának kritikai kiadása található.
A szerző a fenomenológia keletkezésére irányuló, hasonló módszertanú vizsgálódásainak egy másik eredményéről, azaz a kialakulóban lévő fenomenológia és egy másik korabeli vitakapcsolatáról a "Magyar Filozófiai Szemlé"-ben nemrég megjelent, "Az ignorabimus-vita és a korai fenomenológia. A fenomenológia keletkezésének egy feltáratlan fejezetéről" című, tördelt változatban több mint harminc oldalas tanulmányában számolt be (60/1 [2016], 50-82. o., REAL, teljes szöveg).

A németországi Herder kiadó által kiadott "»Alles Wesentliche lässt sich nicht schreiben« Leben und Denken Edith Steins im Spiegel ihres Gesamtwerks" című kötetben jelent meg intézetünk munkatársának, Varga Péter Andrásnak tanulmánya. Az "Edith Stein als Assistentin von Edmund Husserl: Versuch einer Bilanz im Spiegel von Husserls Verhältnis zu seinen Assistenten. Mit einem unveröffentlichten Brief Edmund Husserls über Edith Stein im Anhang" című német nyelvű írás Edith Stein közreműködői szerepét vizsgálja a fenomenológia alapítójának, Edmund Husserlnek életművében Husserl más asszisztenseihez -- pl. Eugen Fink, Martin Heidegger -- fűződő szakmai és személyes viszonyának előterében. A történeti és filozófiai elemzéseket egy eddig ismeretlen és kiadatlan Husserl-levél közreadása egészíti ki a tanulmány függelékében.
A kötet mind nyomtatott, mind online formában megjelent (előnézet), a tanulmány a szerkesztők engedélyével közzétett preprint változata pedig itt érhető el. A kutatást az OTKA PD105101 számú pályázata támogatta.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai