Az MTA BTK Filozófiai Intézetének üdvözlő nyilatkozata a Lukács hagyatékkal kapcsolatos megegyezésről

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Filozófiai Intézete (Filozófiai Intézet) üdvözli a Magyar Tudományos Akadémia és a Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány (LANA) Lukács György szellemi hagyatékának ápolásával és kutatásával kapcsolatos közös nyilatkozatát. A Lukács hagyaték a Filozófiai Intézettől intézményesen független, kezelését az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) végzi. A Filozófiai Intézet szakmai véleménye az, hogy Lukács György kiadatlan kéziratos anyagainak az MTA KIK által nemrég megkezdett teljes körű digitalizálása és nyílt hozzáférésűvé tétele örvendetes és szükséges. Ez teszi ugyanis lehetővé a hagyaték szakszerű kutatását. Ennek révén valósulhatnak meg újabb kiadási projektek, illetve a Lukács-életművel foglalkozó magyar és nemzetközi kutatásokat és publikációkat is támogatja a korszerű digitális hozzáférhetőség. A Filozófiai Intézet üdvözli az MTA KIK-nek szándéknyilatkozat-tervezetben is rögzített szándékát, miszerint Lukács György kéziratos anyagairól és könyvtáráról készített digitalizátumait folyamatosan, közvetlen digitális másolat formájában az MTA BTK rendelkezésére bocsátja a Filozófiai Intézet kutatási és kiadásai céljainak megvalósítása érdekében (többek között az Intézet Magyar Filozófiai Archívumának keretében).

A Filozófiai Intézet ugyanis, bár intézményesen nem kapcsolódik a hagyatékhoz, küldetésének megfelelően maga is kiveszi részét e kutatási munkából. A Magyar Filozófiatörténet, a Modern Filozófiatörténet, a Morál- és Politikafilozófia, a Tudománytörténet és Tudományfilozófia, valamint a Vallásfilozófia és hermeneutika kutatócsoportjaiban jelenleg is folyó Lukács-kutatások jelentős hagyományokra tekintenek vissza. A Filozófiai Intézet fontos feladatának tekinti e hagyományok ápolását.

Néhány példa a lehetséges előrelépésre:

- az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófiai Intézete és a Filozófiai Intézet február elején „A magyar filozófia történetei” címmel áttekintő konferenciát szervezett a magyar filozófiai hagyomány történetéről. E konferencia több szekciója foglalkozott Lukács György filozófiájával, filozófia- és eszmetörténeti kontextusával (pl. az ún. Vasárnapi Körrel), valamint a Lukács-tanítványok (az ún. Budapesti Iskola) munkásságával.

- A Morál- és Politikafilozófia Kutatócsoport 2018-ban, az 1968-as diákmozgalmak és a csehszlovákiai invázió évfordulójának alkalmából nagyszabású konferenciát rendez, melynek témája a magyar filozófia és a magyar értelmiség '68-ról alkotott interpretációja, a korabeli magyar filozófiai élet kultúr- és társadalomtörténeti összefüggései, Lukács György és tanítványi körének '68-as reflexiója. Terveink szerint ez az esemény egy több éves interdiszciplináris együttműködés kezdőpontja, amely a magyar filozófia és a Lukács-iskola szocializmus-korabeli lehetőségeinek, korlátainak feltérképezését tűzi ki céljául.

- Ugyanebben a kutatócsoportban jelenleg az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program keretein belül egy posztdoktori kutatás zajlik a kritikai társadalomelmélet kortárs paradigmáiról, az emberi méltóság problémájának összefüggésében. A kritikai társadalomelmélet mint kiemelt kutatási irány a jövőben lehetővé (és egyúttal szükségessé) teszi a lukácsi életmű hatásainak vizsgálatát a társadalomkritikai hagyományban.

- A Tudományfilozófia kutatócsoport vezetője által elnyert Lendület kutatás is lehetővé teszi a kutatócsoportban korábban is folyó, a magyar filozófiatörténet szociologizáló hagyományát feldolgozó, így Lukács és a Vasárnapi Kör, valamint Hauser Arnold körül is zajló sikeres kutatások továbbvitelét és további tematikus gazdagítását.

- A Filozófiai Intézet már korábban kinyilvánította szándékát, hogy az MTA fiatal kutatói programja keretében felvesz egy kutatót Lukács György filozófiai hagyatékának kutatására, kapcsolódva az Intézetben már folyó magyar eszmetörténeti és filozófiatörténeti kutatásokhoz, illetve az Intézet Magyar Filozófiai Archívum (MFA) elnevezésű digitális filozófiai archívumához. A fiatal kutató a tervnek megfelelően 2017 szeptemberében megkezdte kutatását Lukács György munkásságáról és eszmetörténeti kontextusáról, sőt a közvetlen kutatási feladatain túlmenően szerepet vállalt a Lukács-archívumba érkező külföldi vendégkutatók munkájának segítésében is.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete a jövőben is a Lukács György munkásságára és eszmetörténeti kontextusára irányuló kutatási és kiadási munka szerves és jelentős résztvevője kíván maradni, a magyar és nemzetközi tudományosság minden szereplőjével, így az MTA KIK-kel, az ELTÉ-vel és a Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvánnyal is kész együttműködni a fenti és hasonló további célok elérése érdekében.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai